Babaeski Hangi Hizmeti Nasıl Alırsınız  İMAR PLAN ÜRETİMİ
Plan Tadili veya Mevzii Plan Tekliflerinde ; 
• Dilekçe 
• Tapu ve Tapu Yazısı 
• 1/1000 ölçekli koordinatlı kadastral ve çap kadastral pafta örneği 
• Parsel maliklerinin şehir plancısına vereceği vekaletname 
• Şehir Plancısı karnesi 
• Teklif planda 1 adet kopya Şehir plancı imzalı 
• Plan raporu 
• Mevcut arazi kullanımı hakkında bilgi 

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Baþkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  Ýletiþim
  E-Borç Sorgulama
  Ýmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masasý
  Bilgi Edinme
  Kan Bankasý
  Ücrete Tabi Ýþler
Babaeski Belediye Baþkanlýðý Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELÝ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleþme No'lu Ýnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkýnma Ajansý tarafýndan
 finanse edilmektedir.